Verksamhet & pedagogik

På Hugo Alfvéns förskola får barnen möta pedagoger som är medskapande av kunskap där dialog och en nära relation till barnen är viktig.

Under 2018 är förskolans målområde Språk och kommunikation med fokus på inkludering. Förskolans fokus är "Möten för att göra världen mindre – möten för att göra världen större".

Vi arbetar med utgångspunkt i barnens erfarenheter, åsikter och tankar. Barnen får förutsättningar för att påverka sin egen situation. Kunskap är en process. Barn ska ges tid och möjlighet att med alla sinnen utforska olika områden. I leken utvecklar och befäster barnen sin kunskap, lär sig socialt samspel och utvecklar empati.

Genom pedagogisk dokumentation följer vi barnens lärprocesser. Det projekterande arbetssättet och allt som ingår i förskolans utbildning följer läroplanens mål Lpfö 98/16. Utbildning och undervisning på förskolan utgår från en helhetssyn på lärande där vi arbetar med läroplanens ämnen, till exempel: språk, miljö, teknik, matematisk begreppsbildning,

Uppdaterad:

Andra sidor under: Verksamhet & pedagogik